Učím všechny jazykové úrovně od úplného začátečníka až po pokročilého.

 

Úplný začátečník

Právě jste se rozhodli, že se pustíte do studia angličtiny. Chtěli byste nejdříve rozumět anglickým výrazům, které se dnes běžně používají v médiích a na internetu a později být schopni se domluvit, třeba na dovolené či při běžné konverzaci s rodilým mluvčím v práci. Nebo máte dokonce vyšší cíle – např. zdokonalení se až na úroveň středně či mírně pokročilý? Pak si buďte jisti, že toto vše spolu zvládneme:-)

 

Falešný začátečník

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.*

Falešný začátečník má základy jazyka, jak gramatické, tak v oblasti slovní zásoby. Začíná však s angličtinou již poněkolikáté pro nedostatek času či motivace. Zatím se mu/jí nedaří posunout se dál.

* Definice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages) pro stupeň A1.

 

Mírně pokročilý

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.*

Mírně pokročilý umí používat většinu jednoduchých gramatických struktur, ale obtížnější (minulý, předpřítomný, kondicionály) mu dělají potíže. Domluví se v běžných situacích, vyjadřuje se však poměrně pomalu a často s chybami, rozumí s obtížemi.

* Definice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages) pro stupeň A2.

 

Středně pokročilý

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.*

Středně pokročilý používá obtížnější gramatické struktury a zvládá běžnou konverzaci bez problémů. Rozumí částečně rodilým mluvčím v médiích, ale není schopen/schopna bezproblémové komunikace ve specifických (např. pracovních, oborových) tématech.

* Definice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages) pro stupeň B1.

 

Pokročilý

Rozumí delším promluvám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Rozumí většině televizních zpráv, filmů a programů ve spisovném jazyce. Pro studenta není problém se spontánně a dostatečně plynule účastnit diskuze na různá témata, vysvětlovat i obhajovat svoje názory, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce.*

Pokročilý pohotově reaguje na jakékoli téma a vyjadřuje podrobně svůj názor. Ovládá synonyma, modální slovesa i idiomy. Výborně se orientuje v gramatice a nedopouští se chyb, které by mohly způsobit nedorozumění.

* Definice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages) pro stupeň B2.

 

Nenašli jste se? Zde je test pro určení Vaší úrovně.

Která Cambridge zkouška je pro Vás vhodná? Tento test Vám to řekne.

Spolu to stoprocentně zvládneme!